Elina Lillstrang Oy osallistujarekisterin tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Elina Lillstrang Oy. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Elina Lillstrang Oy
Kivelänlammentie 71
40660 Jyväskylä
Puh. 050 365 722

Sähköposti: elina@kasvupsykologi.fi
Y-tunnus 2853258-6

Rekisterin nimi

Elina Lillstrang Oy:n osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Elina Lillstrang Oy:n palveluun osallistuvien henkilöiden tietoja. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, toimittamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja osallistujan välinen asiakassuhde, osallistujan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää osallistujatietoja reksiterissä kunnes rekisteröidyn ja osallistujan välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään osallistujan tapaamisen päättymisestä tai viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan osallistujalta itseltään tai palvelun tilaajalta.

Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä henkilötietoja voi muun muassa olla osallistujan nimi, työnantaja, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimenkuva sekä muu tarpeellinen tietoa palvelun toimittamiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi tallentaa palvelun toimituksen kannalta olennaista tietoa esimerkiksi toivotuista tapaamisajoista tai välineistä sekä palvelun kehittämisen kannalta olennaista tietoa käytetyistä menetelmistä ja työkaluista. Mitään tietoja keskustelujen sisällöistä ei tallenneta.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia, ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.


Elina Lillstrang Oy
  • c/o Elina Lillstrang
  • Kivelänlammentie 71
  • 40660 Jyväskylä

Yhteys
  • 050 365 7220
  • elina@kasvupsykologi.fi

Offline Website Maker